Αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού (ΑΑΜΚ)

Πειραματική Σκηνή (ΠΣ)

αίθουσα Σεμιναρίων (Σ)

Μικρό Θέατρο (ΜΘ)